Thursday, September 29, 2011

RAZLOZI ZA PROTEST

Ideja za protest potekla je od neravnopravnih uslova upisa u narednu godinu studija.

Univerzitet i Fakultet su u oktobru 2010. doneli odluku da se pri upisu u školsku 2011/2012. godinu primenjuje rangiranje, ali su tek sredinom septembra ove godine precizirali uslove rangiranja, što znači da se o uslovima studiranja u školskoj 2010/2011. godini odlučilo retroaktivno. Studentkinje i studenti su tek krajem školske godine obavešteni o tome na koji način će njihov uspeh, postignut u toku te godine, biti vrednovan. Retroaktivna primena odluka od strane Fakulteta primer je nedopustivog načina ponašanja prema studentima i studentkinjama. Svi uslovi studiranja moraju biti UNAPRED jasni i obelodanjeni!

Što se samoga postupka rangiranja tiče, u njemu neće svi studenti i studentkinje Filološkog fakulteta biti ravnopravno tretirani. Za generaciju upisanu 2008. godine rangiranje će biti provedeno posebno u okviru svakog studijskog profila, a za generacije upisane 2009. i 2010. godine rangiranje će biti posebno provedeno samo za studentkinje i studente sa studijskih profila 01, 05 i 06, dok će studenti i studentkinje sa svih drugih studijskih profila (JKK) biti rangirani zajedno. Neravnopravni uslovi rangiranja su nedopustivi — ako će se već provoditi rangiranje, ono se mora provesti pod ISTIM uslovima za SVE studente i studentkinje!

Zatim, postupak rangiranja je tako zamišljen da stavlja u neravnopravan položaj studentkinje i studente koji „čiste“ godinu za godinom i studentkinje i studente koji „obnavljaju“ godinu, tj. prenose ispite u narednu školsku godinu. Ovo je posledica toga što ne postoji maksimum ESPB bodova s kojima se može rangirati (60 ESPB nije maksimum; neko može i iz svog ćefa da položi deset ispita više, pa da ima 90 ESPB za rangiranje, i tako bude u prednosti u odnosu na one studente i studentkinje koji su očistili godinu pa imaju „samo“ 60 ESPB — i nemaju šta više da polažu). Što znači da bi, kao što postoji donja granica od 48 ESPB za rangiranje, tako morala da postoji i gornja granica od 60 ESPB koji će maksimalno moći da se računaju i onim studentima i studentkinjama koji ostvare i više od tog broja ESPB, jer jedino tako rangiranje može da bude fer. Ako se već pravi rang-lista, onda Fakultet mora da uvede i jasne KRITERIJE, kako minimalne tako i maksimalne, na osnovu kojih će se rang-lista praviti, kako bi rangiranje uopšte bilo ravnopravno i rang-liste uopšte imale smisla!

Dakle, nije fora samo biti antiprotivan, glavna fora je u tome da računica između Fakulteta i studenata bude čista. Znači, da znamo UNAPRED šta će nas zadesiti na kraju školske godine, a ne da se odluke donose tek u septembru; da se svi rangiraju pod ISTIM uslovima, a ne jedni studenti i studentkinje pod jednim, a drugi pod drugim uslovima; i da postoje jasni KRITERIJI po kojima će se praviti rangiranje, a ne da se rangiraju svi đuture bez ikakvih pravila šta se vrednuje i kako se vrednuje.

No comments:

Post a Comment