Thursday, October 20, 2011

Šta je plenum?
Studentski plenumi su direktno demokratske borbene strukture. Kao otvoreni forumi, gde svaki student ima pravo da diskutuje i glasa o pitanjima strategije i taktike studentske socijalne borbe, plenumi nam kroz široku razmenu mišljenja, iskustava i informacija, daju živost i dinamiku koji su nam potrebni za efikasnu borbu, koja teži omasovljavanju i što većem i bržem širenju i unapređivanju svojih ideja. Ovakav način organizovanja smanjuje mogućnost manipulacije - sve je javno i transparento, pa mora biti argumentovano.

Odluke plenuma su javne, podložne kritikama i izmenama od strane učesnika plenuma. To plenum čini neuporedivo otpornijim na tajne manevre i malverzacije iza zatvorenih vrata, kojima su tako podložna „legalna studentska predstavnička tela“. Ove institucije su neefikasne jer su zatvorenog i formalno isključivog tipa u odnosu na većinu studentske populacije. Stavovi i dela „legalnih predstavnika“ ne podležu stalnoj kontroli od strane njihovih birača i ne postoje garancije da će oni u svakom trenutku te interese zastupati pred
upravama visokoškolskih ustanova ili predstavnicima vlasti.

Plenum, naravno, može da delegira određene studente u pregovarački tim ili ad hoc radne grupe za potrebe protesta. Ovi delegati nisu vođe plenuma, već imaju imperativni mandat – opozivi su; njihovi postupci u ime protesta su u potpunosti određeni glasanjem na plenumu, koji uvek ima poslednju reč kada se radi o prihvatanju ili odbijanju njihovih predloga. Nijedan predlog se ne primenjuje bez većinske odluke plenuma.

Institucija studentskog plenuma je jedino legitimno telo koje izražava volju studenata u protestu, njihove strateške ciljeve i zahteve, i koje prirodom svoje strukture omogućava opstanak i razvoj unutrašnje dinamike studentske socijalne borbe!

Samo masovnom akcijom se postižu trajna rešenja!
Samo borba za trajna rešenja ima masovan odaziv!


No comments:

Post a Comment